Privacyreglement

Voor elke behandeling leggen wij een dossier aan. In dit dossier worden alle gegevens over jou elektronisch vastgelegd. Bij IN2-PSY stellen wij hoge eisen aan jouw het omgaan met jouw privacy. In het onderstaande privacyreglement is vastgelegd hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Privacyreglement IN2-PSY

Jouw gegevens (naam, adres, leeftijd, gezondheid etc.) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedere organisatie is verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Naar aanleiding hiervan is een privacyreglement opgesteld voor IN2-PSY. Dit betekent dat jouw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben onze medewerkers een beroepsgeheim. Zonder jouw toestemming mogen zij nooit gegevens doorgeven aan derden.

Het dossier

In jouw dossier noteren wij, in overleg met jou, jouw gegevens, en voor zover nodig die van belangrijke mensen om jou heen. Wanneer de behandeling is afgesloten, sluiten wij het dossier af. Rond tussenevaluaties en na ons laatste consult wordt de huisarts en/of verwijzer op de hoogte gesteld van de bevindingen. Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren en het daarna te vernietigen.

Recht op inzage en verbetering

Je hebt het recht om uw dossier in te zien. Voor inzage van jouw gegevens kun je een afspraak met je behandelend psycholoog. Je kunt je persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. Je kunt een kopie ontvangen van het dossier. We vragen daarvoor wel een onkostenvergoeding. Wij hechten er waarde aan dat je het dossier doorneemt op IN2-PSY in het bij zijn van je behandelaar of een andere behandelaar zodat je vragen kunt stellen als dit nodig is.

Artikel 1
Algemene bepalingen
Terminologie en begripsbepaling van wet en reglement
A. Persoonsgegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.
B. Persoonsregistratie: een samenhangende verzameling van op natuurlijke personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd.
C. Betrokkene: de natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens in een persoonsregistratie zijn opgenomen.
D. Verantwoordelijke: degene die zeggenschap heeft over een persoonsregistratie.
E. Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke gegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
F. Het verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.
G. Verstrekken van gegevens aan derden: verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie aan een persoon of instantie buiten de organisatie van de houder, met uitzondering van het verstrekken aan de bewerker of de betrokkene
H. De wet: De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 2
Werking en doel van de registratie:
In het reglement komt aan de orde al hetgeen onder gewone omstandigheden met betrekking tot de registratie wordt verricht en uit een oogpunt van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen van belang zijn.
De persoonsregistratie heeft tot doel het vastleggen van persoonsgegevens, het bieden van individuele informatie en het verstrekken van collectieve informatie over betrokkenen ten behoeve van het goed functioneren van de hulpverlening en de organisatie.

Artikel 3
De persoonsregistratie van de organisatie bevat gegevens over de volgende categorieën van personen:

  • Cliënten.
  • Het sociale systeem van cliënten.
  • Werknemers.

Artikel 4
De persoonsregistratie – die bij IN2-PSY bestaat uit dossiers en een geautomatiseerde administratie – kan de volgende gegevens bevatten:
a. De voor een goede (financiële) administratie noodzakelijke gegevens.
b. Agenda’s van de medewerkers met hierin de cliënten en afspraken.
c. Cliënten dossiers:
– Aanmeldformulier.
– Intakeformulier.
– Zorg- en dienstvelerleningsovereenkomst.
– Gespreksverslagen met cliënten, ouders, huisarts, betrokken consulenten, schoolmedewerkers, bedrijfsarts, collegae binnen de praktijk.
– Testuitslagen afgenomen bij IN2-PSY of elders.
– Ondersteuningsplan.
– (Tussen)evaluaties.
– Observatieverslagen.

d. Werknemers:
– Arbeidsovereenkomst.
– Verslagen van functioneringsgesprekken.

Artikel 5
Het beheer van de persoonsregistratie.
Het management draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.
Medewerkers, die uit hoofde van hun functie kennis nemen van geregistreerde persoonsgegevens, zijn gehouden deze gegevens niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is; zij mogen die niet aan onbevoegden meedelen.

Artikel 6
Rechtstreeks toegang tot de registratie hebben:
Artikel 4 a, b, c en d: het management.
Artikel 4 b en c: de psychologen mits de raadpleging noodzakelijk is uit beroepsmatig oogpunt.

Artikel 7
Het uitwisselen van gegevens geschiedt alleen na toestemming van betrokkenen, in geval van een cliënt jonger dan 18 jaar, de wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 8
De verantwoordelijke is verplicht de betrokkene waarover gegevens worden opgenomen mede te delen dat dit het geval is. Deze taak kan hij delegeren aan de behandelend psycholoog.

Artikel 9
Betrokkenen hebben, na schriftelijk verzoek hierom, het recht om binnen vier werken na dat verzoek de geregistreerde gegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen in te zien. Een afwijzing van dat verzoek dient met redenen te zijn omkleed.

Artikel 10
In verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden kan betrokkene verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken of het verzet gerechtvaardigd is.

Artikel 11
Verwijderen van gegevens.
Met toestemming van cliënt kunnen de gegevens overgedragen worden aan een andere hulpverlener.
In alle gevallen worden de gegevens na het verstrijken van de wettelijke vastgestelde termijn (15 jaar) vernietigd. Bij verwachting van civielrechtelijke procedures 20 jaar en bij verwachting van strafrechtelijke procedures in verband met seksuele misdrijven 30 jaar.

Artikel 12
Beroepsprocedure.
Indien betrokkenen menen dat dit reglement onjuist wordt toegepast respectievelijk dat aan hun verzoeken tot verbetering, aanvulling of verwijdering ten onrechte geen gehoor is gegeven, kunnen zij daartegen bezwaar maken bij de NVO of het NIP.

Artikel 13
Aanleveren van gegeven aan derden zoals:
A) Gemeenten middels jeugdzorgcodering.

Artikel 14
Dit reglement treedt in werking op 01 januari 2017.

Artikel 15
In omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist het management/verantwoordelijke.

Kunnen we iets voor je betekenen?

 Wij kijken graag met je mee dus bel, app of mail ons gerust, dan bekijken we samen hoe we jou het beste kunnen helpen.