Algemene voorwaarden

 1. IN2-PSY is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur op nummer 06- 51194360 en/of via info@in2-psy.nl.
 2. Het tarief per consult van 55 minuten bedraagt € 95,- (conform NZA). Voor studenten geldt het studententarief van € 75,-. Studententarief geldt voor meerderjarige leerlingen/studenten VO, MBO, HBO en WO, op vertoon van geldige onderwijskaart, studentenkaart of bijvoorbeeld OV-bewijs en alleen wanneer zorg niet vergoed wordt door de gemeente of zorgverzekeraar. De tarieven supervisie variëren. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen.
 3. Je kunt altijd je afspraak afzeggen of verzetten, mits je dit minimaal twee werkdagen van te voren doet. Afspraken die niet langer dan twee werkdagen van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.
 4. De werkwijze van IN2-PSY is als volgt:
 • Bij de aanmelding wordt er een inschatting gemaakt of er mogelijkheden zijn voor behandeling en/of begeleiding. Als dit het geval is, nodigen wij je uit voor een kosteloos kennismakingsgesprek.
 • Wanneer blijkt dat IN2-PSY iets voor jou kan betekenen en je hiervoor vergoeding wil en kunt krijgen, wordt een beschikking/indicatie geregeld. 
 • Na het ontvangen van de beschikking maken we afspraken voor de ondersteuning (opstellen ondersteuningsplan) tijdens een verdiepende fase.
 • Hierna volgt de daadwerkelijke behandel- en begeleidingsfase, welke bijgesteld wordt middels tussentijdse evaluaties.
 • Na afloop van de ondersteuning vindt er altijd aansluitend een evaluatiegesprek plaats waarin wordt besproken of je tevreden bent over het resultaat van de ondersteuning.
 • De behandelaar is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over jou worden vertrouwelijk behandeld. De behandelaar mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als je daarvoor van te voren schriftelijk toestemming hebt gegeven.
 • Tijdens de intake kan blijken dat het nodig is om nader informatie in te winnen bij personen waarvoor je middels de zorg- en dienstverleningsovereenkomst nog geen toestemming hebt gegeven (huisarts en/of verwijzer). Dit zal dan met je besproken worden en hiervoor zal schriftelijk toestemming aan je gevraagd worden.
 • Na beëindiging van de professionele relatie bewaart de behandelaar het op naam gestelde dossier een jaar of zoveel langer als noodzakelijk is voor het doel waarvoor het dossier is aangelegd, dan wel wettelijk is voorgeschreven.

        5. Betalingsvoorwaarden**

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diagnostische-, behandel en begeleidingsafspraken en -activiteiten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen jou en de behandelaar.
 2. Alle door de behandelaar gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na de datum van verzending van de declaratie. Je kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
 3. Indien aan de behandelaar machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel aan de behandelaar een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.
 4. Indien je het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn hebt voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, ben je in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Je bent dan over het openstaande bedrag aan de behandelaar de wettelijke rente verschuldigd zolang je in gebreke blijft aan je verplichtingen te voldoen.
 5. De behandelaar is in het hiervóór onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.

Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 11 september 1992 onder depotnummer 257/1992
* Gebaseerd op de beroepscode voor psychologen 2007
** Betalingsvoorwaarden zoals opgesteld door het Nederlands Instituut voor Psychologen

Kunnen we iets voor je betekenen?

 Wij kijken graag met je mee dus bel, app of mail ons gerust, dan bekijken we samen hoe we jou het beste kunnen helpen.